Naar boven ↑
7.369 resultaten

Rechtspraak

PS 2024-0116

Achmea dient drie Wob-verzoeken in bij het college van B&W, waarbij Achmea het college verzoekt om de MV-bestanden en/of V-log-bestanden van verkeerslichten op bepaalde locaties openbaar te maken. Het college heeft deze verzoeken geweigerd, met als motivering dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarnaast weegt het belang van openbaarmaking van de documenten niet op tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De rechtbank heeft geoordeeld dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de MV-bestanden en V-log-bestanden niet openbaargemaakt kunnen worden, omdat de gegevens niet aan te merken zijn als persoonsgegevens. De Raad van State oordeelt dat, in combinatie met andere gegevens, de gegevens uit de bestanden zijn te herleiden tot een persoon en dus wel moeten worden aangemerkt als persoonsgegevens. De gegevens waarom Achmea heeft verzocht betreffen niet alleen de bij haar verzekerde personen, maar alle weggebruikers die op de door Achmea opgegeven tijdstippen over het verkeerskruispunt reden. De Raad van State is verder van oordeel dat het college de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder heeft mogen laten wegen dan het belang van openbaarmaking. Openbaarmaking van de gevraagde gegevens leidt ertoe dat persoonsgegevens van alle weggebruikers die op de door Achmea in haar verzoek genoemde tijdstippen over de kruispunten reden openbaargemaakt moeten worden. Het college mag dus weigeren om de logbestanden van de verkeerslichten openbaar te maken.
Raad van State, 20-12-2023